RETRIBUTIE- EN GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt onderstaand retributie- en gebruikersreglement goedgekeurd.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Doel

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Vorselaar is vrij toegankelijk voor iedereen. Het aanbod wordt regelmatig geëvalueerd en evolueert volgens de noden van de bevolking.

Artikel 2: Openingsuren

De bibliotheek is toegankelijk op volgende dagen en uren:

Maandag: 10 tot 12 uur en 15.30 tot 20 uur

Dinsdag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 10 tot 12 uur en 14 tot 16 uur

Donderdag: 18 tot 20 uur

Vrijdag: gesloten

Zaterdag: 10 tot 12 uur

Zondag: gesloten

Artikel 3: Inschrijving

§ 1. Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor jongeren beneden de 14 jaar is de toestemming van de ouders vereist. Iedereen die wordt ingeschreven, kan met zijn lenerspasje of zijn elektronische identiteitskaart (EID of kids-EID) materialen ontlenen.

§ 2. Het lidmaatschap is gratis voor personen jonger dan 18 jaar en ouder dan 60 jaar. Personen tussen de 18 en 60 jaar betalen een lidmaatschapsbijdrage van 3 euro per jaar. Een gastlener, woonachtig in een andere plaats dan Vorselaar en die de leeftijd heeft tussen 18 en 60 jaar betaalt 1 euro per geleend materiaal en dient zicht te houden aan het dienstreglement van de bib van Vorselaar.

§ 3. Aan personen die in het buitenland wonen, wordt bij inschrijving een waarborgsom van 10 euro gevraagd. Die waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

§ 4. De identiteitskaart of Kids-ID geldt als lenerkaart. Kinderen zonder Kids-ID krijgen een lenerkaart. Bij verlies kan een nieuwe kaart bekomen worden tegen betaling van 1 euro. De lenerkaart of EID is uitsluitend voor individueel gebruik bestemd. De lezer is verplicht adreswijzigingen, verlies of diefstal van de EID of lenerkaart te melden bij de bibliotheek.

§ 5. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend voor administratieve doeleinden in de openbare bibliotheek gebruikt.

Artikel 4: Beperking

De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende materiaal mag niet verder worden uitgeleend.

Artikel 5: Begeleiding

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Artikel 6: Reservaties

§ 1. Uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden door 0,50 euro te betalen bij het reserveren of nadien te betalen als er via internet wordt gereserveerd. Jongeren onder de 18 jaar en leden boven de 60 jaar kunnen gratis werken of materialen reserveren. Meerdere aanvragen voor eenzelfde materiaal worden chronologisch afgehandeld. Een klaarstaand item blijft tot 10 dagen na het verzenden van de verwittigingbrief ter beschikking. De kosten voor het verzenden van een verwittigingkaart vallen ten laste van de gebruiker.

§ 2. Werken die niet in de bibliotheek voorhanden zijn, kunnen door middel van het interbibliothecair leenverkeer worden aangevraagd. De kosten ten belopen van 4 euro vallen ten laste van de aanvrager, ook al worden de materialen niet afgehaald. Voor interbibliothecair leenverkeer tussen de bibliotheken van de intergemeentelijke samenwerking Neteland worden geen kosten aangerekend aan de gebruikers.

§ 3. Voor het reserveren en ontlenen van werken van een ander type van bibliotheek (wetenschappelijke of universiteitsbibliotheek) bepaalt de bibliothecaris per geval de kostprijs, die hoger kan liggen dan het in de vorige paragraaf vermelde bedrag.

Artikel 7: Rust en orde

§ 1. De gebruiker mag de orde en de rust in de bibliotheek niet verstoren.

§ 2. In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studiesfeer niet wordt verstoord.

Artikel 8: Beschadigde werken

Bij het ontvangen van een beschadigd werk of materiaal, dient de gebruiker het personeel zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, zo niet kan hij aansprakelijk gesteld worden voor de beschadigingen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen en is er verantwoordelijk voor. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk of materiaal betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bijkomend een toeslag aangerekend, die geval per geval door de bibliothecaris te bepalen is. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Een inleverbus biedt de lener de mogelijkheid om bibmaterialen buiten de openingstijden in te leveren. Materialen die worden ingeleverd via de inleverbus zullen tijdens de eerstvolgende uiteenzitting als ingeleverd geregistreerd worden, materialen die nog thuis zijn worden niet automatisch mee verlengd. Eventuele kosten voor boetes of beschadigingen worden bij een volgend bezoek vereffend. Tegen onze vaststelling van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal mogelijk.

Geregistreerde uitleningen worden op een uitleenbon afgeprint. De lener controleert ter plaatse de gegevens en meldt onmiddellijk eventuele fouten. Na het verlaten van de bibliotheek worden geen klachten aanvaard.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 10: Ontlenen van boeken

§ 1. Het ontlenen van boeken is gratis. De referentiewerken en het laatste nummer van de tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd en worden niet uitgeleend.

§ 2. Het aantal boeken dat tegelijkertijd per lenerkaart kan worden uitgeleend is in principe beperkt tot acht. In overleg met de bibliothecaris kan er een uitzondering worden gemaakt voor groepsverantwoordelijken.

§ 3. De uitleentermijn voor de boeken is drie weken. Een verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere lezers zijn aangevraagd.

Via internet kan er slechts 2 maal worden verlengd.

§ 4. Voor wie de geleende boeken te laat terugbrengt, geldt volgende boeteregeling:

Vanaf de 2de uitleendag: 0,50 euro per week per boek
Vanaf de 9de uitleendag: 0,50 euro per week per boek + 1,00 euro kost eerste herinnering
Vanaf de 16de uitleendag: 0,50 euro per week per boek + 1,00 euro kost tweede herinnering
Vanaf de 23ste uitleendag: 0,50 euro per week per boek + 1,00 euro kost derde herinnering
Vanaf de 30ste uitleendag: 0,50 euro per week per boek + 1,00 euro kost vierde herinnering

Komt er geen reactie op de vierde herinnering, dan maakt de financiële dienst van de gemeente een factuur op voor bovenstaande gemaakte kosten en de aankoopwaarde van de ontleende materialen. Voor minderjarigen wordt de factuur op naam van één van de ouders opgemaakt.

Van zodra de factuur is opgemaakt is het niet meer mogelijk om de materialen in te leveren in de bibliotheek. Het materiaal wordt als gekocht beschouwd. Als men de materialen toch binnenbrengt aan de balie of via de inleverschuif, wordt dit gezien als een donatie. Het bedrag op de factuur blijft onveranderd.

Artikel 11: Ontlenen van tijdschriften

§ 1. Het ontlenen van tijdschriften is gratis.

§ 2. Het aantal tijdschriften dat tegelijkertijd per lenerkaart kan uitgeleend worden is in principe tot 4 beperkt.

§ 3. De uitleentermijn voor deze tijdschriften is een week. Tijdschriften kunnen niet worden verlengd.

§ 4. Wie de geleende tijdschriften te laat terugbrengt, valt onder dezelfde boeteregeling als voor boeken voorzien in artikel 10§4.

Artikel 12: Ontlenen van CD-roms

§ 1. Men kan in de bibliotheek CD-roms gratis ontlenen.

§ 2. De uitleentermijn voor CD-roms bedraagt drie weken.

§ 3. Wie de geleende CD-roms te laat terugbrengt, valt onder dezelfde boeteregeling als voor boeken voorzien in artikel 10§4.

§ 4. Eventuele schade, die door het personeel wordt vastgesteld, dient te worden vergoed:

 • beschadiging of verlies: kostprijs van de CD-rom, verhoogd met 1 euro verwerkingskosten
 • beschadiging van de verpakking: 3,5 euro.

Artikel 13: Ontlenen van taalcassettes

§ 1. Men kan in de bibliotheek gratis taalcassettes ontlenen.

§ 2. De uitleentermijn voor taalcassettes bedraagt 8 weken. Deze termijn is niet verlengbaar.

§ 3. Wie de uitgeleende taalcassette te laat terugbrengt, valt onder dezelfde boeteregeling als voor boeken voorzien in artikel 10§4.

Artikel 14: Ontlenen van dvd’s

§ 1. Men kan in de bibliotheek gratis dvd’s lenen.

§ 2. De uitleentermijn voor dvd’s bedraagt drie weken. Deze termijn is niet verlengbaar.

§ 3. Wie de uitgeleende dvd's te laat terugbrengt, valt onder dezelfde boeteregeling als voor boeken voorzien in artikel 10§4.

Artikel 15: Ontlenen van strips, fundels, vertelplaten, readers en kamishibai (Japans vertelkastje)

§ 1. Het ontlenen van strips is gratis.

§ 2. De uitleentermijn voor deze strips is drie weken.

Een verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere lezers zijn aangevraagd. Er kan maximaal twee keer worden verlengd.

§ 3. Wie de geleende strips te laat terugbrengt, valt onder dezelfde boeteregeling als voor boeken voorzien in artikel 10§4.

§ 4. Het ontlenen van vertelplaten is gratis.

§ 5. Het aantal vertelplaten dat tegelijkertijd per lenerkaart kan uitgeleend worden is in principe beperkt tot drie.

§ 6. De uitleentermijn voor vertelplaten is drie weken.

§ 7. Wie de geleende vertelplaten te laat terugbrengt, valt onder dezelfde boeteregeling als voor boeken voorzien in artikel 10§4.

§ 8. Bij verlies van een vertelplaat dient de volledige set van de vertelplaten vergoed te worden.

§ 9. De administratiekosten gedaan om de lezer te verwittigen voor een vertelplaat zowel per maningsbrief als per mail, vallen ten laste van de lezer.

§ 10. Het ontlenen van een kamishibai (Japans vertelkastje) is gratis.

§ 11. Het aantal kamishibais dat tegelijkertijd per lenerkaart kan geleend worden is in principe beperkt tot één.

§ 12. De uitleentermijn van een kamishibai is drie weken.

§ 13. Wie de geleende kamishibai te laat terug brengt, valt onder dezelfde boeteregeling als voor boeken voorzien in artikel 10§4.

§ 14. Bij verlies van een kamishibai dient de kamishibai te worden vergoed.

§ 15. De maningskosten vallen ten laste van de lezer.

Artikel 16: Ontlenen van gezelschapsspelen

§ 1. Het ontlenen van gezelschapsspelen is gratis.

Iedereen kan de gezelschapsspelen ontlenen op vertoon van zijn lenerkaart en/of identiteitskaart. Kinderen onder de 12 jaar kunnen enkel een gezelschapsspel ontlenen wanneer zij vergezeld zijn van een volwassene.

§ 2. Het aantal gezelschapsspelen dat tegelijkertijd per lenerkaart kan uitgeleend worden, is in principe tot 2 beperkt.

§ 3. De uitleentermijn voor gezelschapsspelen bedraagt 3 weken.

§ 4. Wie de geleende gezelschapsspelen te laat terugbrengt, valt onder dezelfde boeteregeling als voor boeken voorzien in artikel 10§4.

§ 5. Bij uitleen dient de ontlener het ontleende materiaal zelf te controleren op volledigheid en beschadigingen. Indien hij onregelmatigheden vaststelt, dient hij dit dezelfde dag te melden aan de bibmedewerkers, per mail of telefonisch. Vanaf dat moment is de ontlener verantwoordelijk voor het terugbrengen van het materiaal in de staat dat hij het ontleend heeft. Indien er geen opmerkingen meegedeeld zijn, wordt aangenomen dat het spel volledig en onbeschadigd was op het ogenblik van de uitleen.

§ 6. Het ontleende materiaal mag niet verder worden uitgeleend aan derden.

§ 7. De geleende spelen worden netjes en volledig teruggebracht.

§ 8. De bibmedewerkers controleren het materiaal na elke uitleenbeurt.

§ 9. Wanneer de spelen niet worden teruggevonden, beschadigd raken of niet meer volledig zijn, dient de ontlener dit onmiddellijk aan de bibmedewerkers te melden.

§ 10. Indien het spel niet meer teruggevonden werd of beschadigd is, wordt een schadevergoeding aangerekend volgens de bepalingen van artikel 9 van het huidige reglement.

§ 11. Als het gezelschapsspel niet meer volledig is, zal de bibmedewerker de ontlener hier uiterlijk één uitleendag na de inlevering van op de hoogte brengen. De ontlener zal de schadevergoeding betalen. Wanneer het ontbrekende deel binnen de week na het verstrijken van de uitleentermijn nog teruggevonden en ingeleverd wordt, zal de ontlener de schadevergoeding terugkrijgen.

§ 12. Zolang de schadevergoeding en/of boete niet vereffend is, kan het lid geen nieuw gezelschapsspel ontlenen.

§ 13. Leden waarbij de bibverantwoordelijken vaststellen dat er regelmatig stukken van de spelletjes ontbreken, beschadigd of kwijtgespeeld worden of te laat worden teruggebracht, kunnen uitgesloten worden van verdere ontlening.

§ 14. Het uitgeleende materiaal blijft steeds eigendom van de gemeente.

§ 15. Reserveren van spelletjes is mogelijk via de website van de bibliotheek, telefonisch of ter plaatse volgens de bepalingen van artikel 6 van het huidige reglement. Vooraf reserveren kost 0,50 euro. De ontlener krijgt dan een mail van zodra het gereserveerde gezelschapsspel voorradig is. De reservatie vervalt indien het gezelschapsspel niet binnen de termijn van 10 uitleendagen is afgehaald.

§ 16. De spelen worden uitgeleend zonder batterijen.

§ 17. Noch de bib, noch het gemeentebestuur kan verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en schade ten gevolge van het gebruik van de spelen.

§ 18. Ieder lid wordt geacht de bestaande wetgeving op het auteursrecht te respecteren.

§ 19. Wie een gezelschapsspel ontleent, verklaart zich akkoord met dit uitleenreglement. Wie dit reglement niet naleeft, kan door de bibverantwoordelijke uitgesloten worden van verdere ontlening.

§ 20. Alle onvoorziene situaties die niet in het uitleenreglement worden opgenomen, zullen door de bibliothecaris afzonderlijk behandeld worden.

Artikel 17: Gebruik van koffie of thee

§ 1. Een kop koffie of thee of een flesje water wordt aangeboden aan 0,50 euro.

Artikel 18: Verkoop van boeken, strips of andere materialen

§ 1. Romans, kinder- en jeugdboeken, strips, weekbladen en onderwerpsboeken voor jeugd en volwassenen worden verkocht aan 0,20 euro per stuk.

§ 2. Voor bepaalde onderwerpsboeken voor jeugd en volwassen kan de prijs per stuk variëren van 0,50 euro, 1 euro of 2 euro. De bibliothecaris stelt deze prijs vast.

Artikel 19: Gebruik van de computer

§ 1. Tijdens de openingsuren kan men in de bibliotheek een computer met internet raadplegen.

Vooraf reserveren (telefonisch of ter plaatse) is aanbevolen. De reservatie wordt enkel aanvaard voor de lopende en de volgende week. In volgorde van aanmelding kan gedurende een half uur gewerkt worden. Dit kan met een half uur verlengd worden indien zich geen andere kandidaat-gebruiker heeft aangeboden. De maximum gebruiksduur per lid bedraagt één uur per dag en twee uren per week.

§ 2. Enkel leden van de bibliotheek, die in het bezit zijn van een geldige lenerskaart, kunnen de computer gebruiken. Gebruikers van de computer, jonger dan 12 jaar, dienen begeleid te worden door een volwassene, die zich voor het kind inschrijft in het register.

§ 3. Alvorens tot het gebruik van de computer toegelaten te worden, dient de gebruiker zijn naam op te geven aan de balie. Een medewerker registreert de gebruiker in het systeem en ontgrendelt de computer.

§ 4. Het raadplegen van internet wordt gratis aangeboden. Het afdrukken via de computer kost 0,10 euro per bladzijde indien het gaat om een afdruk in zwart/wit en 0,50 euro per bladzijde indien het gaat om een afdruk in kleur. Men kan per gebruiker maximum 100 bladzijden afdrukken per beurt.

§ 5. Het bibliotheekpersoneel is ter beschikking om de computer op te starten en kan eventueel helpen met algemene zoeksuggesties. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van de computer.

§ 6. Om redenen van privacy, beveiliging en efficiëntie is het gebruik van internet beperkt tot:

 • het zoeken van informatie op het net;
 • Zijn uitgesloten:
  • het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden;
  • het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op copyright;
  • het schenden van het computerbeveiligingssysteem;
  • het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinformatie;
  • het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers;
  • het gebruiken van eigen software;
  • het gebruiken van eigen diskettes om gegevens op te slaan;
  • het aansluiten van andere toestellen op de computer van de bibliotheek;
  • het opslaan van gegevens uit internet op de harde schijf.

§ 7. Internet kan in de bibliotheek niet gebruikt worden voor:

 • adressen opslaan in bookmarks.

§ 8. Het niet-naleven van de richtlijnen van dit artikel of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot sancties, naargelang de aard van de inbreuk:

 • het vergoeden van de veroorzaakte schade;
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van de computer;
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek;
 • bij ernstige vergrijpen: juridische vervolging.

Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de bibliothecaris de te betalen schadevergoeding.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 20: Adreswijziging

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

Artikel 21: Sancties

§ 1. Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van de toegang en het gebruik van de bibliotheek.

§ 2. Over de uitsluiting wordt beslist door het schepencollege, op voorstel van de bibliothecaris.

Artikel 22: Restbepaling

Alle zaken, die in dit reglement niet geregeld zijn, alsook eventuele geschillen, worden geregeld door de bibliothecaris.

Artikel 23: Kennisname en aanvaarding reglement

Door zich in te schrijven in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek erkent en aanvaardt de lener alle bepalingen uit dit dienstreglement. Dit document wordt hem bij inschrijving overhandigd en is eveneens uitgehangen aan de inkom van de bibliotheek.